Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

25. februarja 2020

Izvajanje akcijskega načrta za razvoj kulturnega in kreativnega sektorje v LUR

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je sprejela Akcijski načrt Ljubljanske urbane regije kot pomemben regijski strateški dokument ter oktobra 2018 pričela z uresničevanjem načrtovanih dejavnosti.

Dokument Akcijski načrt Ljubljanske urbane regije vsebuje različne ukrepe, ki so med seboj tematsko povezani in so sestavni del treh glavnih aktivnosti.

Prva aktivnost, imenovana Krepitev zmogljivosti, je namenjena izboljšanju zmogljivosti kot ene ključnih področij politike podpore kulturnim in kreativnim industrijam. Po zgledu dobre prakse, ki jo je v Latviji predstavil program RaPaPro v okviru projekta CRE:HUB, je RRA LUR začela s programom kreativnega partnerstva, ki spodbuja sodelovanje med izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami ter podjetji z namenom razvoja kreativnih idej. Rezultati prvega leta delovanja programa presegajo pričakovanja. Predstavili smo jih na več kot desetih mednarodnih razstavah.

Iz skupnega poročila o najboljših dosežkih projekta CRE:HUB izhaja, da kreativna mikro podjetja ter srednja in mala podjetja verjetno nimajo ustreznih zmogljivosti in sposobnosti za prilagajanje hitro spreminjajočemu se tehnološkemu napredku. V številnih panogah kulturnih in kreativnih industrij (KKI) v Sloveniji in Ljubljanski urbani regiji primanjkuje sposobnosti, zlasti na zelo specifičnih področjih. Prepoznanih pomanjkljivosti smo se lotili z ukrepom Usposabljanje kreativnih strokovnjakov (v okviru Prve aktivnosti).

Druga aktivnost je osredotočena na Razvoj podpornih programov za prostore so-dela. Izhajajoč iz ugotovitve, da visokotehnološka zagonska podjetja pridobijo podporo v tehnoloških parkih, kulturne in kreativne industrije pa so bolj naklonjene manj formalnim prostorom, je RRA LUR pričela razvijati dve dejavnosti v podporo prostorom za so-delo, ki igrajo vlogo inkubatorjev kreativnih industrij, in sicer oživitev stavbe kulturne dediščine »Vodnikove domačije« za potrebe pisateljskega središča ter podpora v obliki kreativnih vavčerjev za prostore so-dela. Dejavnosti sta se pričeli januarja in julija 2019.

Osrednja téma Tretje aktivnosti je »Vzpostavitev programa ustvarjalnega inkubatorja«. Ustvarjalna zagonska podjetja težje pritegnejo pozornost investitorjev kot na primer tehnološka zagonska podjetja, ki pa po drugi strani niso vedno uspešnejša v smislu rasti ali trajnosti. Slovenski izobraževalni sistem ne posveča potrebne pozornosti podjetništvu in razvoju inovacij. Zato smo razvili ustrezno celovito podporo za mlade ustvarjalce, da bi se lahko na poslovne priložnost odzvali s podjetniškimi sposobnostmi, premagovali težave pri uveljavljanju na trgu ter znali izkoriščati priložnosti tržnih niš. Kot primera sta bili izbrani dve dobri praksi, prepoznani v okviru projekta CRE:HUB: Satrtup Lizbona (pobuda lizbonskega Mestnega sveta) ter LIAA Inkubator kreativnih industrij (ustanovljen v okviru latvijske Naložbene in razvojne agencije). Pričakujemo, da bo program nudil podporo več kot 80 kreativnim podjetnikom v razdobju treh let in pol.

Za razvoj kreativnega gospodarstva v regiji so bili tako storjeni pomembni koraki, ki temeljijo na dejavnostih projekta CRE:HUB, in sicer izmenjava najboljših praks, priprava dokumentov o politikah, sodelovanje z mednarodnimi in lokalnimi deležniki, izmenjava strokovnjakov itd. Sprejeti ukrepi bodo okrepili zavedanje o dodani vrednosti, ki jih mikro, mala in srednja podjetja s področja kulturnega in kreativnega sektorja ustvarjajo v regiji.

Dostopnost   Ctrl+U